Main content

Alert message

isoc-apple-bezeq

הפרוייקט הינו שיתוף פעולה בין המרכז לחקר האינטרנט והחוקרים שבו, לבין עמותת תפוח וחברת "בזק", ומתבסס על מענק מחקר לשלוש שנים, החל מ-2012, מטעם איגוד האינטרנט הישראלי. הפער הדיגיטאלי הינו סוגיה חברתית, המתייחסת לפער בין אוכלוסיות בעלות גישה קבועה ויעילה למחשב ולאינטרנט לבין אלו שאין להם גישה כזו. פער זה גדל ככל שהמדינה תלויה יותר בטכנולוגיה בתהליכים כלכליים ודמוקרטיים. צמצום הפער הדיגיטלי הוכח כמסייע בצמצום פערים סוציו-אקונומיים. "חידושים טכנולוגיים והטמעתם במערכות החינוך, הכלכלה והסביבה מהווים נדבך בצמצום פערי הכנסה." (קנת' רוגוף). הפרויקט נועד לבנות מדד תקשוב לאומי לישראל שיהווה כלי בעל חשיבות מהמעלה הראשונה בצמצום הפער הדיגיטלי בישראל, תנאי הכרחי לעיצוב מדיניות והערכתה, ומנוף להשקעות עתידיות בתשתיות ובחינוך לטכנולוגיה על ידי גורמי הממסד בישראל. מדד זה יהיה נגיש ושקוף לציבור בישראל.
לעיון בדוחות תקופתיים של המחקר:  דוח ינואר 2013, דוח יולי 2013, דוח ינואר 2014 - חלק 1 , חלק 2 , חלק 3
כתבות הסוקרות חלק מממצאי הפרויקט התפרסמו בynet  ב-09.04.14 וב-09.06.14.